រកជំនួយ

ត្រូវការ​ជំនួយ? សូមចូលមើល វេទិកាគាំទ្រ របស់យើង សម្រាប់ចម្លើយចំពោះសំណួរដែលសួរញឹកញាប់អំពីការភ្ជាប់ទៅ Tor ដើម្បីជៀសវាងការចាប់ពិរុទ្ធ ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Onion និងសេវាកម្មច្រើនទៀត។

ជជែកជាមួយពួកយើងនៅលើ OFTC IRC

#tor - សួរសំណួរអំពីការប្រើប្រាស់ Tor ។

#tor-dev - ពិភាក្សាអំពីការសរសេរកូដ និងវិធីការដែលទាក់ទងនឹង Tor ។ យើងស្វាគមន៍គំនិតរបស់អ្នក។

#tor-l10n - ទាក់ទងជាមួយអ្នកបកប្រែផ្សេងទៀត

#tor-meeting - មើល ឬ ចូលរួមការប្រជុំក្រុមដែលបានកត់ត្រាជាសាធារណៈ។

#tor-project - ពិភាក្សាលើប្រធានបទទាក់ទងនឹងអង្គការ និងសហគមន៍៖ ការប្រជុំ និងការផ្សព្វផ្សាយ។

#tor-relays - ពិភាក្សាអំពីដំណើរការបញ្ជូន Tor បន្ត។

#tor-south - ពិភាក្សាជាមួយសហគមន៍តំបន់ប៉ូលខាងត្បូងរបស់ Tor ។

#tor-www - ពិភាក្សាជាមួយយើងអំពីការកែលម្អនៅលើវេបសាយរបស់យើង។

#tor-ux - ពិភាក្សាគំនិតទាក់ទងនឹង UX ។

ចូលរួមសហគមន៍

ស្វែងរកយើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម

ស្ម័គ្រចិត្តជាមួយ Tor

ក្រុមរបស់យើងសហការគ្នាក្នុងបណ្តាញបើកចំហ រួមទាំងបញ្ជីអ៉ីមែលផងដែរ ហើយអ្នកត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការចូលរួម។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរសម្រាប់ក្រុមជាក់លាក់ដែលមិនត្រូវបានឆ្លើយនៅលើវេទការជំនួយរបស់យើង អ្នកអាចសួរមនុស្សក្នុងបញ្ជីបានផងដែរ។ អ្នកក៏ត្រូវបានស្វាគមន៍ឱ្យចុះឈ្មោះ សម្រាប់មើលតែប៉ុណ្ណោះផងដែរ :)

រាយការណ៍អំពីកំខុស ឬ ផ្តល់មតិកែលម្អ។

Tor ពឹងផ្អែកលើការគាំទ្ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីជួយយើងកែលម្អសុសវែរ និងធនធានរបស់យើង ដូច្នេះមតិកែលម្អរបស់អ្នកមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើង (និងអ្នកប្រើប្រាស់ Tor ទាំងអស់)។

ប្រាប់យើងអំពីការបញ្ជូនដែលមិនល្អ។

ប្រសិនបើ អ្នករកឃើញការបញ្ជូនតដែលអ្នកគិតថា មានគ្រោះថ្នាក់ មានការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមិនត្រឹមត្រូវ ឬខូច សូមពិនិត្យមើលទំព័រវិគីរបស់យើង និងការបង្ហោះប្លុករបស់យើងអំពីរបៀបរាយការណ៍ពីវា។

រាយការណ៍ពីបញ្ហាសន្តិសុខ។

If you've found a security issue in one of our projects or in our infrastructure, please email security@torproject.org. If you want to encrypt your mail, you can get the OpenPGP public key for this address from keys.openpgp.org. Here is the fingerprint:

835B 4E04 F6F7 4211 04C4 751A 3EF9 EF99 6604 DE41

If you wish to participate in our bug bounty program, please be aware, submitting a security issue to a third-party website carries certain risks that we cannot control, as a result we'd prefer the report directly.

អ៉ីមែលមកកាន់យើង

សម្រាប់សំណួរ និងយោបល់អំពីអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ Tor៖ សំណួរអំពីពាណិជ្ជសញ្ញា ភាពគីពាក់ព័ន្ធ និងការសម្របសម្រួល ការសាកសួរពីកិច្ចសន្យា។ល។ សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ frontdesk@torproject.org។ សម្រាប់សំណួរទាក់ទងនឹងម្ចាស់ជំនួយ សូមទាក់ទង giving@torproject.org.

អ៉ីមែលមកកាន់យើង

The Tor Project
PO Box 5
Winchester, NH 03470
USA